Program Wychowawczy

 

 

Program wychowawczo- profilaktyczny Miejskiego Przedszkola nr 5 w Płocku

 „Wychowanie do wartości”

Autorzy programu:

 Rada pedagogiczna Miejskiego Przedszkola nr5 w Płocku

PROGRAM UCHWALONO PRZEZ RADĘ RODZICÓW W POROZUMIENIU Z RADĄ PEDAGOGICZNĄ.

Spis treści:

Podstawa prawna programu.

 1. Wstęp.
 2. Idea wiodąca programu.
 3. Cele programu wychowawczego:
 4. Cel strategiczny;
 5. Cele główne;
 6. Cele szczegółowe.
 7. Warunki i sposoby realizacji programu wychowawczego.
 8. Metody i formy pracy.
 9. Kodeks Przedszkolaka.
 10. System motywacji
 11. Kalendarz imprez i uroczystości przedszkolnych.
 12. Współpraca z rodzicami.
 13. Kryteria sukcesu i ewaluacja programu.

Podstawa prawna programu:

 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej.
 1. Konwencja o prawach dziecka (Dz. U. z 1991r. Nr 120, poz.526 i 527).
 2. 54 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j.: Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).
 3. Rozporządzenie ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.
 4. Program wychowania przedszkolnego „Nasze Przedszkole” wydawnictwo MAC
 5. Statut Miejskiego Przedszkola Nr 5 w Płocku

Wstęp

Podstawa programowa wskazując główny cel wychowania przedszkolnego, mówi o wspieraniu całościowego rozwoju dziecka poprzez procesy opieki, wychowania i nauczania- uczenia się. Proces ten ma pozwolić dzieciom nie tylko na zdobycie uporządkowanej wiedzy i umiejętności, ale także umożliwić im przyswojenie zasad właściwego postępowania, odkrywanie systemu wartości moralnych. Pamiętając o tym, że wartości wyznaczają standardy naszych postaw, myśli i zachowania, określają, jak żyjemy, kim jesteśmy i jak traktujemy innych, należy potraktować je jako „szczepionkę”, która ochroni dzieci przed zagrożeniami współczesnego świata. Wartości przekazywane są przede wszystkim przez dom rodzinny, ale powinno się mówić o nich także w przedszkolu a potem w szkole oraz dbać o przestrzeganie zasad i norm wynikających z bogatej listy wartości.

Idea wiodąca programu.

Znaczenie okresu dzieciństwa jest bardzo istotne dla funkcjonowania w świecie wartości, a to jaką ofertę przedstawi dzieciom dorosły jest niezwykle ważne dla ich późniejszego funkcjonowania w życiu. Samo mówienie dzieciom „to jest złe, a to jest dobre”, to zbyt mało, liczy się prezentacja właściwych postaw, konsekwentne przestrzeganie ustalonych zasad. Dlatego główną ideą prezentowanego programu wychowawczego jest świadome i celowe wprowadzenie dzieci w świat wartości, przy współpracy z rodzicami, w sposób planowy i systematyczny, dostosowany do ich wieku i możliwości rozwojowych. Bezwzględny priorytet w wychowaniu dziecka ma dom rodzinny, a przedszkole ma rodziców wspierać –nie zastępować. Rodzice mają prawo decydować o procesie wychowania w przedszkolu, dlatego prezentowany program uwzględnia ich propozycje i sugestie. Uwzględnienia także zadania przedszkola ujęte w podstawie programowej takie jak:

 • Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.
 • Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.
 • Przygotowanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.
 • Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, plastyki.
 • Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksploracje otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.
 • Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.
 • Kreowanie, wspólnie z wymienionymi podmiotami sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne osoby dorosłe, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.
 • Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.

Prezentowany program omawia działania podjęte przez przedszkole w celu wypracowania pewnych norm, zasad i wzajemnych relacji w środowisku oraz grupie rówieśniczej. Skupia się na nauce dostosowania dzieci do określonych reguł, przy jednoczesnym wspieraniu indywidualnego rozwoju oraz stwarzaniu sytuacji w których dziecko świadome swoich praw, potrafi ich bronić.

Jest spójny z programem wychowania przedszkolnego „Nasze Przedszkole” wydawnictwa MAC i stanowi jego wzmocnienie w procesie kształtowania dziecięcych postaw, zwłaszcza w zakresie uniwersalnych wartości.

 Cele programu wychowawczego przedszkola:

Cel strategiczny:

Celem programu jest stwarzanie warunków do pełnego rozwoju każdego przedszkolaka, zgodnie z obowiązującą podstawą prawną, uwzględniając jego wrodzony potencjał i możliwości rozwojowe w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturalnym i przyrodniczym.

         Cel główny:

 • Zapoznanie dzieci z regułami życia w grupie społecznej, wdrażanie do samodzielności i umożliwienie dzieciom uzyskania umiejętności współpracy i współżycia z innymi członkami danej grupy społecznej.
 • Zapoznanie dzieci z prawami i obowiązkami, wartościami moralnymi oraz koniecznością ponoszenia konsekwencji swoich czynów.
 • Ujednolicenie oddziaływań wychowawczych w przedszkolu oraz domu rodzinnym dzieci.
 • Cele szczegółowe:
 • Dzieci:
 • posiadają system wartości, który umożliwia im uzyskanie orientacji na temat tego co jest dobre a co złe.
 • wykorzystują umiejętności społeczne w codziennych sytuacjach.
 • chętnie współpracują z grupą, w celu osiągnięcia pożądanego efektu.
 • przestrzegają ustalonych zasad.
 • ponoszą konsekwencje swoich zachowań.
 • akceptują dzieci o zróżnicowanych potrzebach intelektualnych i fizycznych.
 • umiejętnie pokonują trudności, radzą sobie ze stresem i porażką.
 • mają ukształtowane poczucie przynależności społecznej (rodzina, grupa rówieśnicza, wspólnota narodowa).
 • Przedszkole współpracuje z rodzicami na zasadzie otwartego dialogu, w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu wychowawczego dzieci.
 • Nauczyciele systematycznie podnoszą zakres swoich kompetencji wychowawczych.

  Warunki i sposoby realizacji programu wychowawczego

  Metody i formy realizacji programu.

   Przekazywanie treści wychowawczych powinno odbywać się w sposób jasny i zrozumiały dla dzieci, dostosowany do ich wieku, poprzez:

 • Kontakty osobiste, które są najsilniejszym nośnikiem przekazu,
 • W sytuacjach problemowych, kiedy poprzez omówienie zaistniałej sytuacji dokonujemy oceny zachowania poszczególnych jej uczestników, wyciągamy wnioski, rozmawiamy.
 • Podczas zajęć i innych form aktywności dziecięcej organizowanej w przedszkolu, kiedy w sposób celowy stawiamy dzieci przed jak problemem, który muszą rozwiązać.
 • Rozmowy indywidualne z dziećmi lub z grupą dzieci
 • Literaturę dziecięca
 • Spotkania z ciekawymi ludźmi.
 • Filmy i przedstawienia teatralne.

           Podczas realizacji prezentowanego programu stosujemy metody i formy pracy wykorzystywane w edukacji przedszkolnej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na :

 • Metody aktywizujące: pedagogikę zabawy, dramę, MRR W. Sherbone, metodę projektów, metodę kolorowych Kapeluszy E. De Bono, karty dialogowe, TOC.
 • Metody podające: takie jak opowiadanie, rozmowy, historyjki obrazkowe.
 • Metody praktyczne: zabawy, doświadczenia, prace użyteczne.
 • Metody ekspresji: plastycznej, artystycznej, słownej, muzycznej, ruchowej.
 • Kodeks przedszkolaka

     Jest bardzo istotnym elementem działań w procesie wychowania w przedszkolu. Rozumiemy go jako zbiór zasad, które ustalamy wspólnie z dziećmi i które obowiązują wszystkich, aby w przedszkolu było miło oraz aby przedszkolacy wiedzieli, jak mają właściwie postępować. Jednocześnie jest zbiorem norm i zasad, jakie przedszkole chce kształtować u swoich wychowanków. Ważne jest, aby, przedszkolne zasady odnosiły się do tak ważnych elementów jak:

 • bezpieczeństwo (nie gryzę innych, nie kopię, nie popycham),
 • zachowanie się w określonych sytuacjach: zajęcia, spacery, zabawy.

Kodeks przedszkolaka powinien być przygotowywany razem z dziećmi, ponieważ jeśli są one ustalane przez nich, a nie narzucane z zewnątrz, dzieci biorą za nie większą odpowiedzialność. Prawidłowo opracowany Kodeks grupowy, powoduje, że dzieci mniej skarżą, próbują samodzielnie rozwiązać konflikty oraz szybciej dostrzegają momenty przekraczania przyjętych w grupie norm. Wartością samodzielnego opracowania przez dzieci Kodeksu jest pierwsza próba negocjowania, szanowania odmiennych poglądów, wypracowywania kompromisów.

Aby zasady działały w przedszkolu powinny być:

 • zawsze tworzone z udziałem dzieci,
 • jasne i czytelne,
 • zrozumiałe i możliwe do wykonania przez dzieci,
 • sformułowane pozytywnie,
 • z ustalonym systemem kar i nagród,
 • spisane w formie przystępnej dla dzieci na przykład: graficznej,
 • nauczyciel musi być konsekwentny w egzekwowaniu zasad, ale jednocześnie należy dać dzieciom czas zaakceptowania nowości.
 • Wspomaganie działania Kodeksu poprzez: zasady przypominania, techniki 1,2,3, czy różnego rodzaju „przypominajek”

Należy pamiętać, ze zasady dotyczą dzieci oraz dorosłych. Kodeks powinien być dynamiczny, dopasowany do zmieniającej się rzeczywistości. Kolejne zasady wprowadzamy pojedynczo, uwzględniając możliwości dzieci to znaczy, że dziecko jest w stanie zapamiętać nie więcej niż 2-3 zasady, maksymalnie 10.

System motywacji.

Szczególnie istotne przy realizacji programu „Wychowanie do wartości” jest stosowanie Systemu motywacji. Dzieci potrzebują precyzyjnego określenia, tego co jest dozwolone, a czego nie wolno. Normy i zasady jasno określają funkcjonowanie przedszkolaków w grupie przedszkolnej, dają im poczucie bezpieczeństwa i stałości w określonych sytuacjach. Jednocześnie dzieci powinny być świadome, że ponoszą konsekwencje przestrzegania lub łamania umów grupowych W naszym przedszkolu mamy:

Formy nagradzania zachowań respektujących ustalone nomy i zachowania:

 • Pochwała wobec grupy, indywidualna,
 • Pochwałą przed rodzicami
 • Atrakcyjna zabawa według pomysłu dziecka
 • Darzenie dziecka szczególnym zaufaniem np. zwiększając zakres jego samodzielności,
 • Drobne nagrody rzeczowe typu: emblematy uznania, naklejki.

 Zasady budowania systemu motywacji:

 • Nagrody należy dobierać według zainteresowań i upodobań dzieci,
 • Należy łączyć nagrody konkretne, rzeczowe ze społecznymi,
 • Nagrody należy stosować zaraz po wystąpieniu zachowania pożądanego,
 • Należy przechodzić od nagradzania ciągłego do sporadycznego,
 • Należy unikać nadmiaru nagród,
 • Należy nagrody skonsultować z rodzicami,
 • Nagroda nie może być zbyt dostępna, stosowana w domu lub w innych sytuacjach,
 • Nagradzać należy próby wykonania czynności, włożony wysiłek a nie tylko efekt,
 • Nagroda powinna być różnorodna i weryfikowana,
 • W miarę możliwości należy stosować indywidualny system motywacji dla trudnego dziecka,
 • Należy zachować konsekwencję w stosowaniu wzmocnień.

Po ustaleniu z dziećmi norm postępowania (Kodeks Przedszkolaka) , należy także omówić konsekwencje ( nie kary) za brak ich przestrzegania, agresywne zachowanie czy stwarzanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu własnemu oraz innych. Należą do nich:

 • Upomnienie słowne,
 • Rozmowa- przedstawienie następstwa zachowania (skłonienie dziecka do autorefleksji).,
 • Wyrażenie przez nauczyciela smutku i niezadowolenia z powodu zachowania dziecka,
 • Odsunięcie na krótki czas od zabawy (tyle minut ile dziecko ma lat),
 • Zastosowanie aktywności mającej na celu rozładowanie negatywnych emocji
 • Poinformowanie rodziców o przewinieniu.
 • Treści wychowawcze

Treści wychowawcze realizowane są podczas całego pobytu dziecka w przedszkolu, ujęte są w zagadnieniach realizowanego programu wychowania przedszkolnego „Nasze Przedszkole” oraz zapisane w planach miesięcznych poszczególnych grup wiekowych. Jednakże oprócz aktywności służącej opanowaniu przez dzieci norm i właściwych postaw, istotnym działaniem jest nauka wartości. Ich praktykowanie powinno być realizowane w sposób świadomy i celowy.   To właśnie wartości są podstawą zasad, które następnie mobilizują ludzi do działania. Fundacja ABCXXI proponuje następującą listę wartości moralnych dla dzieci od 3 do 18 lat:

 • Szacunek,
 • Odwaga,
 • Uczciwość,
 • Odpowiedzialność,
 • Samodyscyplina (zakładająca umiar i rozwiązanie własnego potencjału)
 • Sprawiedliwość,
 • Pokojowość
 • Szczęście- optymizm- humor,
 • Przyjaźń i miłość,
 • Solidarność,
 • Piękno,
 • Mądrość.

Przybliżanie wartości z wyżej prezentowanej listy będzie planowane w poszczególnych grupach wiekowych przy współpracy z rodzicami, uwzględniając możliwości rozwojowe dzieci na przykład:

W grupie dzieci trzyletnich, które zaczynają dopiero swoją przygodę z przedszkolem, nauczyciel powinien zadbać przede wszystkim o dobrą adaptację dzieci do warunków przedszkolnych. W drugim półroczu omawiamy z dziećmi wybraną wartość, na przykład Przyjaźń.

W grupie dzieci sześcioletnich planujemy 1 wartość na 1 miesiąc: wrzesień- szacunek; październik- uczciwość.

Planowanie można powtórzyć w kolejnych latach, korzystając z nowych scenariuszy i przykładów.

Kalendarz imprez przedszkolnych.

Wspólne obchodzenie uroczystości na terenie przedszkola jest doskonała okazją do integrowania lodowiska przedszkola, a także włączania środowiska lokalnego w działania placówki. Wspólne świętowanie niesie duże możliwości wychowawcze, pozwala na kształtowanie postaw, rozbudzanie zainteresowań, działania na rzecz innych.

Proponowane imprezy i uroczystości przedszkolne:

Lp. Data Tematyka i rodzaj imprezy
1. Wrzesień ·         Dzień przedszkolaka ,,Jest Święto Taty i Dzień Strażaka, a dzisiaj mamy Dzień Przedszkolaka” – Światowy Dzień Przedszkolaka w przedszkolu

·         ,,Przedszkolak bezpieczny na drodze” – spotkanie z policjantem

2. Październik ·         ,,100 pocztówek na stulecie – Polska moja ojczyzna” – konkurs plastyczny z udziałem rodziców

·         ,,Krasnoludki, przedszkolaki- roześmiane z nas dzieciaki” – pasowanie na przedszkolaka

·         ,,Na marchewki urodziny, wszystkie zeszły się jarzyny”- promowanie zdrowego odżywiania z wykorzystaniem rodzimych warzyw i owoców

3. Listopad ·         ,,Kocham Cię Polsko” – uroczystość z okazji 100 rocznicy Święta Odzyskania Niepodległości

·         ,,Pluszowy miś zna się z dziećmi nie od dziś” – uroczystość z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia

·         ,,W Andrzejkowy wieczór wróżb, wosk się sączy przez klucz” – spotkanie andrzejkowe – uroczystość grupowa

4. Grudzień ·         ,,6 grudnia – jak dobrze wiecie Święty Mikołaj chodzi po świecie” – mikołajki z prezydentem

·         XIX Przegląd Teatrzyków Bożonarodzeniowych pod hasłem ,,Spotkanie przy choince”

·         ,,Boże Narodzenie przychodzi cichutko, posłuchaj jak stuka kolęda w serduszko” – świąteczne spotkanie z rodzicami

5. Styczeń ·         ,,Cała nasza gromadka kocha babcię i dziadka” – Dzień babci i dziadka w przedszkolu

·         ,,Wieczór pieśni patriotycznych” – spotkanie z udziałem rodziców i harcerzy

6. Luty ·         ,,Dziś w przedszkolu śpiew i tańce, tańczą różne przebierańce” – bal karnawałowy
7. Marzec ·         ,,Przychodź wiosno upragniona, piękna, ciepła, wymarzona” – pożegnanie zimy, przywitanie wiosny

·         „Płock miasto bohater wiosną” – konkurs fotograficzny dla rodziców

8. Kwiecień ·         ,,Nie martw się Ziemio – mówią dziś dzieci, słonko nad Tobą wciąż jasno świeci” – Dzień Ziemi

·         „Przedszkolak w świecie internetu”- przedstawienie wad i zalet korzystania z zasobów dostępnych w sieci

9. Maj ·         ,,Mamo, tato poczytaj mi bajeczkę” – Tydzień Czytania Dzieciom z udziałem zaproszonych gości

·         ,,Dzisiaj te kwiatki powiedzą same jak bardzo kocham Tatę i Mamę” – Dzień Mamy i Taty w przedszkolu

10. Czerwiec ·         ,,Zabawy i gry naszych babć i pradziadków” – Międzynarodowy Dzień Dziecka w przedszkolu

·         ,,Do szkoły gotowi, start?” – starszaki żegnają się z przedszkolem

·         ,,Wesoła nowina – przedszkole się zaczyna” – spotkanie adaptacyjne dla dzieci i rodziców

 

 Współpraca z rodzicami.

Rodzina i przedszkole to dwa istotne środowiska wychowawcze, które mają decydujący wpływ na przebieg procesu wychowania dzieci. Ich współdziałanie gwarantuje postępy przedszkolaków zarówno w sferze intelektualnej jak i społecznej, dlatego ujednolicenie oddziaływań wychowawczych i dydaktycznych w obszarze przedszkole-dom, jest warunkiem skutecznej realizacji założonych celów programowych. Rodzice mają prawo, zapisane w podstawie programowej, nie tylko do uzgadniania treści wychowawczych realizowanych przez placówkę przedszkolną oraz szerokiego zakresu współpracy z przedszkolem. Należy do niego:

 • Uzyskanie pełnej i wyczerpującej informacji na temat zachowania dziecka, jego postępów w nauce i trudności.
 • Uzyskania informacji na temat wszelkich działań wychowawczych- dydaktycznych dotyczących ich dzieci, opiniowania ich oraz modyfikowania.
 • Otrzymanie fachowej pomocy pedagogicznej.
 • Czynne uczestniczenie w życiu przedszkola, jako partnerzy placówki przedszkolnej w realizacji programu wychowawczego przedszkola.

Współpraca z rodzicami będzie realizowana poprzez następujące formy:

 • Kontakty indywidualne.
 • Zajęcia otwarte.
 • Zebrania grupowe.
 • Uroczystości przedszkolne.
 • Warsztaty dla rodziców.
 • Kącik dla rodziców.

W ewaluacji programu „Wychowanie do wartości” uwzględnia się:

 • Analizę dokumentacji pedagogicznej( dzienniki, plany miesięczne)
 • Analizę dokumentacji obserwacji pedagogicznej i diagnozę gotowości szkolnej.
 • Sprawozdanie z realizacji Programu „Wychowanie do wartości” na końcowej Radzie pedagogicznej

„Jak kształtować zachowania małych dzieci” L. Cousins

„Jak reagować na agresję uczniów” M. Zielińska

„Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły” A. Faber, E. Mazlish

„Jak tworzyć program wychowawczy szkoły- opis modelu” e-poradnik ORE

„Sposób na trudne dziecko” A. Kołakowski, A. Pisula

„Z dzieckiem w świat wartości” I. Koźmińska, E. Olszewska

 

Aneks do Programu Wychowawczego Miejskiego Przedszkola Nr 5 w Płocku zgodnie z kierunkiem polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2018/2019  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz 996, z późn. Zm.)

Treści wychowania patriotycznego są niezwykle istotnym elementem edukacji przedszkolnej. Dziecko w wieku przedszkolnym wielu spraw jeszcze nie rozumie, ale wiele może przeżywać. Wiedza, która dzieci opanują w tym czasie to niezbędny składnik edukacji patriotycznej. Poprzez różnorodne działania poszerzają informacje na temat Ojczyzny, miasta, rodziny, pogłębiając związek uczuciowy.

        Pamiętając o tym, że rok 2018/2019 jest rokiem specjalnym, podczas którego obchodzimy 100 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, zgodnie z jednym z kierunków polityki oświatowej państwa , Rada Pedagogiczna postanowiła opracować aneks w którym działania edukacji patriotycznej zostały uszczegółowione i ujednolicone na terenie placówki. W naszych działaniach będziemy współpracować z rodzicami naszych wychowanków oraz szukać wsparcia w instytucjach oświatowych zaangażowanych w edukację dzieci i młodzieży( np.: ZHP, PTTK oddział Płock, Muzeum Mazowieckie,….).

 • Punkt 1 „ 100 rocznica odzyskania niepodległości- wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów”.

 

L. p Działanie Termin
1. Uroczystość z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości „Kocham Cię Polsko”. XI.2018
2. Nawiązanie współpracy z Muzeum Mazowieckim w Płocku. Skorzystanie z oferty szkoleniowej dla przedszkoli

– Symbole narodowe.

Według ustalonych terminów
3. Zajęcia w Książnicy Płockiej filia Międzytorze „Legenda o powstaniu Państwa polskiego”. Według ustalonych terminów
4. 100pocztówek na stulecie. Konkurs plastyczny dla rodziców i dzieci „Polska moja ojczyzna”. X-XI.2018
5. Korowód ulicami osiedla zorganizowany przy współpracy z Mazowiecką Spółdzielnią Mieszkaniową. XI.2018
6. Nawiązanie współpracy ze Związkiem Harcerstwa Polskiego.

-wizyta harcerzy w przedszkolu.

-prezentacja pieśni patriotycznych dla dzieci i rodziców.

Według ustalonych terminów
7. Nawiązanie współpracy z Harcerskim Zespołem Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka”.

– zajęcia dydaktyczne dla dzieci 5-6 letnich.

-prezentacja tańców ludowych przez członków zespołu.

Według ustalonych terminów
8. Zapoznanie dzieci z najbliższymi miejscami pamięci narodowej ( poznanie symbolu, uczczenie pamięci) XI.2018
9. Udział w działaniach PTTK odział w Płocku poświęconych 100 rocznicy odzyskania niepodległości. Według ustalonych terminów
10. Dzień Dziecka w przedszkolu „ Gry i zabawy naszych babć i pradziadków”. VI.2018
11. „Płock- miasto bohater -wiosną” konkurs  fotograficzny. III.2018
12. Podczas planowania miesięcznego uwzględnianie tematyk służących poznawaniu historii i tradycji narodowych, w sposób dostosowany do wieku dzieci. I-VI.2018