Koncepcja pracy

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA Nr 5 W PŁOCKU

I. Wizja przedszkola:

 • Przedszkole jest placówka bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby.
 • Praca przedszkola uwarunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości.
 • Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole.
 • Oferty edukacyjne stwarzają warunki do twórczości, rozwijania umiejętności i kształtowania samodzielności oraz wartości moralnych.
 • Przedszkole przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji.
 • Wszyscy przestrzegają prawa dziecka, dbają o dobra stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną.
 • Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.
 • Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.
 • Przedszkole uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego.
 • Promuje swoje osiągnięcia i ma dobrą opinię w środowisku.
 • Stosowane metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola.
 • Baza, wyposażeni, estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływają na wysoki poziom pracy.

II. Misja przedszkola:

Nasze przedszkole:

 •  Zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo,
 • Tworzy warunki dla indywidualnego i wszechstronnego rozwoju dziecka,
 • Wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców,
 • Kształtuje postawy moralne, proekologiczne,
 • Promuje zdrowie psychiczne i fizyczne,
 • Przestrzega zasad wynikających z Konwencji Praw Dziecka,
 • Organizuje sprawne zarządzanie placówką,
 • Analizuje i ocenia efekty swojej pracy.

III. Cele główne:

1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńcze oraz innej działalności statutowej:

 • Przedszkole osiąga cele zgodne z polityka oświatową państwa.
 • Przedszkole doskonali efekty swojej pracy.
 • Efektywna współpraca z rodzicami wpływa, na jakość pracy przedszkola.

2. Procesy zachodzące w przedszkolu:

 • Procesy zachodzące w przedszkolu służą realizacji przyjętej w przedszkolu koncepcji pracy.
 • W przedszkolu dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych.

3. Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym:

 • Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa.
 • Przedszkole współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.
 • Przedszkole racjonalnie wykorzystuje warunki, w których działa.

IV. Cele szczegółowe:

 • Realizacja założeń reformy oświatowej.
 • Zapewnienie funkcji opiekuńczych, wychowawczych i kształcących a także możliwości wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych,  przyjaznych oraz dostosowanych do potrzeb rozwojowych dzieci.
 • Dbanie o wysoki poziom pracy wychowawczo- kształcące, a także atrakcyjna ofertę edukacyjną.
 • Realizacja programu wychowawczego uwzględniającego system wzmacniania pozytywnych zachowań dzieci.
 • Wykorzystywanie nowatorskiego i twórczego stylu pracy kadry pedagogicznej.
 • Realizację programów autorskich.
 • Promowanie zdrowego stylu życia dziecka w domu i w przedszkolu- realizacja programu profilaktycznego.
 • Ścisłą współpraca z rodzicami, jako współpartnerami w procesie edukacji i wychowania dzieci.
 • Skuteczne informowanie rodziców o postępach edukacyjnych dziecka.
 • Współpraca lokalnymi placówkami oświatowymi, organizacjami i instytucjami działającymi na terenie miasta.
 • Promowanie znaczenia edukacji przedszkolnej dla rozwoju społeczeństwa.

V. Kryteria sukcesu:

 • Wzrost bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego dzieci.
 • Wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkola
 • Wzrost skuteczności pracy nauczycieli.
 • Upowszechnienie i akceptacji praw dziecka.
 • Zwiększenie integracji rodziny z przedszkolem.
 • Poprawa stanu przedszkolnego ogrodu i terenu wokół budynku.
 • Realizacja autorskich programów edukacyjnych, profilaktycznego i wychowawczego.
 •  Zacieśnienie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole.
 • Wprowadzenie skutecznego systemu diagnozowania dzieci oraz ich potrzeb rozwojowych.
 • Upowszechnienie wiedzy o działalności przedszkola w środowisku.
 • Liczny udział dzieci w konkursach, turniejach itp.
 • Zmodernizowanie bazy przedszkola, wzbogacenie o nowoczesne pomoce dydaktyczne, księgozbiór, płytotekę,  materiały metodyczne oraz inne media.
 • Poprawa stanu przedszkolnego ogrodu i terenu wokół budynku.
 • Prowadzenie skutecznej polityki kadrowej.
 • Wzrost zadowolenia nauczycieli z dobrze spełnionego obowiązku i motywacji w dążeniu do osiągnięcia sukcesu.

VI. Działania podnoszące, jakość pracy przedszkola:

1. Sposoby motywacji dzieci:

 Stosowane nagrody:

 • Pochwała indywidualna,
 • Pochwałą przed cała grupą,
 • Pochwałą przed rodzicami,
 • Oklaski,
 • Emblematy,
 • Przydział funkcji.

 Stosowane kary:

 •  Brak nagrody,
 • Upomnienie ustne,
 • Czasowe odebranie przydzielonej funkcji,
 • Chwilowe odsunięcie od zabawy,
 • Poinformowanie rodziców o zachowaniu dziecka.

2. Sposoby diagnozowania osiągnięć dzieci:

 • Przeprowadzenie diagnozy wstępnej.
 • Szczegółowe rozpoznanie sytuacji dziecka, bieżące monitorowanie, dokumentowanie wyników, wspomaganie  rozwoju.
 • Informowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka po diagnozie wstępnej i końcowej.
 • Półroczna ocena realizacji założonych celów i zadań, analiza, wnioski do dalszej pracy.
 • Bieżące wspieranie rozwoju dzieci, praca według indywidualnego programu.
 • Dokumentowanie wyników obserwacji.
 • Przeprowadzenie diagnozy końcowej, wnioski do dalszej pracy.

Badanie osiągnięć dzieci w przedszkolu odbywa się na podstawie:

 • Prezentacji dokonań dzieci,
 • Teczek prac i innych dokumentów,
 • Arkuszy obserwacji rozwoju dziecka,
 • Albumów, kronik,
 • Materiałów reportażowych( zdjęcia, filmy)
 • Rozmów.

4. Sposoby monitorowania osiągnięć nauczycieli:

Nauczyciele stosują ewaluację własnej pracy ( samoocenę), jak również zostają poddani ocenie przez dyrektora i rodziców. Badanie osiągnięć nauczycieli dokonuje się na podstawie:

 • Ankiet,
 • Rozmów z nauczycielami,
 • Obserwacji zajęć,
 • Obserwacji prezentowanych przez dzieci umiejętności, wiedzy i postaw,
 • Arkuszy oceny pracy nauczyciela i samooceny nauczyciela,
 • Innych dokumentów obrazujących pracę nauczyciela.

5.Sposoby informowania rodziców o postępach edukacyjnych dzieci:

 • Nauczyciele na początku roku szkolnego informują rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z     realizowanego przez siebie programu nauczania i wychowania.
 • Nauczyciele zobowiązani są do gromadzenie informacji o dziecku i dokumentowania jego rozwoju w sposób  przyjęty w przedszkolu.
 • Informacje o dziecku zawarte są w arkuszach obserwacyjnych, diagnostycznych, innych dokumentach zbieranych przez nauczycieli.
 • Rodzice o postępach edukacyjnych swoich dzieci dowiadują się podczas zebrań ogólnych, w trakcie  indywidualnych rozmów podejmowanych z inicjatywy nauczyciela lub rodzica.
 • Na życzenie rodzica nauczyciel może napisać opinię o aktualnym stanie rozwoju dziecka.
 • Informację o stanie rozwoju dziecka rodzice otrzymują dwa razy w roku po przeprowadzeniu diagnozy  wstępnej i końcowej.

VII. Sposoby współpracy organizowanej w przedszkolu:

1. Sposoby współpracy z rodziną dziecka:

 • Przekazywanie rodzicom rzetelnej informacji na temat postępów dziecka, jego zachowania i przyczyn  ewentualnych niepowodzeń.
 • Informowanie rodziców o sposobach i możliwości uzyskania pomocy psychologiczno – pedagogicznej i innej.
 • Włączanie rodziców i innych członków rodziny do podejmowania działań na rzecz przedszkola.
 • Szerzenie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców,
 • Tworzenie pozytywnej atmosfery w kontaktach z rodziną dziecka.

2. Sposoby współpracy ze środowiskiem lokalnym:

 • Podtrzymywanie tradycji organizowania imprez o charakterze otwartym dla społeczności lokalnej.
 • Współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną,  szkołą podstawową, MDK, policją,  straż pożarną, Muzeum, władzami samorządowymi, Książnicą Płocka, RCEE, Wyższą Szkołą Zawodową, itp.
 • Włączanie się w organizowane na terenie miasta przedsięwzięcia kulturalne, konkursy oraz udział w niektórych imprezach o charakterze lokalnym i ogólnokrajowym.

REALIZACJA KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA OPIERA SIĘ NA PRZEDSZKOLNYM ZESTAWIE  PROGRAMÓW i  INNOWACJACH PEDAGOGICZNYCH