Opłaty

Opłaty za przedszkole i wyżywienie oraz obowiązujące zniżki:

Opłaty za żywienie i pobyt dziecka w placówce naliczane są zgodnie z najnowszą UCHWAŁĄ NR 799/XLIX/2018 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad wnoszenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Płock.

§ 2.

1. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dziecku w wieku do lat 6, w wymiarze 5 godzin dziennie, obejmujące realizowanie zadań wychowawczo- dydaktyczno- opiekuńczych w tym:

1) zajęcia dydaktyczno- wychowawcze realizowane zgodnie z zestawem programów wychowania przedszkolnego przygotowanym przez przedszkole na dany rok szkolny,

2) zabawy swobodne i organizowane przez nauczyciela,

3) fachową opiekę pedagogiczną przyjętą przez przedszkole,

4) adaptację dziecka w środowisku przedszkolnym,

5) rozwijanie zdolności twórczych,

6) wspieranie indywidualnych zainteresowań,

7) zajęcia terapeutyczne i profilaktyczne prowadzone przez specjalistów,

8) zajęcia religii,

9) organizowanie zajęć ruchowych i imprez okolicznościowych.

2. Czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, o którym mowa w ust. 1 okresla dla każdego oddziału ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola. 

3. Udzielone przez przedszkole świadczenia wykraczające poza bezpłatną podstawę programową i czas jej realizacji podlegają comiesięcznej opłacie uiszczanej przez rodziców dziecka w wieku do lat 6.

§ 3.

1. Rodzic ponosi odpowiedzialność za korzystanie przez dziecko ze świadczeń udzielanych przez przedszkole poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, o którym mowa w § 2. ust. 1, obejmujące:

1) działania opiekuńcze dostosowane do wieku, potrzeb i możliwości dziecka zapewniające mu bezpieczne funkcjonowanie podczas zajęć w przedszkolu i poza przedszkolem:

a) przygotowanie miejsca do zabawy, wypoczynku i snu dziecka,

b) nadzór nauczyciela i pracownika obsługi nad wypoczywającym dzieckiem,

c) nadzór nauczyciela nad dzieckiem w trakcie jego samodzielnych, indywidualnych zabaw w sali i na powietrzu;

2) zajęcia wpływające na rozwój sfery intelektualno – poznawczej i korygujące wady postawy;

3) przygotowanie dziecka do udziału w przedszkolnych oraz środowiskowych konkursach, imprezach artystycznych i okolicznościowych;

4) zajęcia umożliwiające realizację programów autorskich i innowacyjnych poszerzających podstawę programową wychowania przedszkolnego;

5) gry i zabawy:

a) wspomagające rozwój fizyczny i psychofizyczny dziecka,

b) wspomagające i korygujące wady wymowy dziecka,

c) rozwijające zainteresowanie dziecka otaczającym go światem.

2. Ustala się miesięczną opłatę za korzystanie przez dziecko ze świadczeń, o których mowa w ust. 1 w wysokości 1 zł za godzinę zegarową zajęć w czasie przekraczającym 5 godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, przy czym opłaty za niepełne godziny przelicza się odpowiednio proporcjonalnie. 

3. Opłata, o której mowa w ust. 2 waloryzowana jest na zasadach określonych w art. 52 ust. 4-7 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203).

4. Prezydent Miasta Płocka informuje rodziców o waloryzacji w formie obwieszczenia.

§ 4.

W przypadku odpłatnego korzystania przez dwoje lub więcej dzieci z tej samej rodziny z przedszkoli prowadzonych lub dotowanych przez Gminę Miasto Płock lub formy opieki nad dzieckiem do lat 3, ustala się dla każdego dziecka miesięczną opłatę za korzystanie ze świadczeń, o której mowa w § 3 ust. 2 z 40% zniżką.

§ 5.

1.Zwalnia się całkowicie z opłaty za korzystanie ze świadczeń, o której mowa w § 3 ust. 2:

1) dzieci z rodzin, w których dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekracza dochodu obowiązującego przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego,

2) dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.).

2. Podstawą zwolnienia z opłaty, o której mowa w ust. 1 pkt 1), jest przedłożenie dyrektorowi przedszkola decyzji lub zaświadczenia o otrzymanym zasiłku, wydanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1952 z późn. zm.).

3. Podstawą zwolnienia z opłaty, o której mowa w ust.1 pkt 2) jest przedłożenie dyrektorowi przedszkola orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

§ 6.

1. Opłaty, o których mowa w § 3 i § 4 naliczane są w oparciu o faktyczny czas pobytu dziecka.

2. Opłata, o której mowa w § 3 ust. 2 nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka, które ustala się według odrębnych przepisów.

Dokumenty dotyczące zniżek należy składać u Referenta ds. żywienia- gabinet nr 4

 

Zarządzenie Nr 3527/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 01 września 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uzgodnienia warunków korzystania ze stołówek i opłat za posiłki

Na podstawie art. 106 ust. 3 oraz 107 ust. 8 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949) oraz uwzględniając wnioski dyrektorów szkół i placówek oświatowych zarządzam, co następuje zarządzam, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 2811/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie uzgodnienia warunków korzystania ze stołówek i opłat za posiłki (zmienionego zarządzeniem Nr 3254/2017 z dnia 17 maja 2017 roku) §1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

4.Uzgadnia się dzienną wysokość opłaty za korzystanie z posiłku w stołówce szkolnej w wysokości:

 

Lp.

 

Nazwa placówki Dzienna wysokość opłaty za korzystanie z posiłku w stołówce szkolnej w zł.
Uczniowie Pracownicy
a b c d e f

5

Miejskie Przedszkole

Nr 5 w Płocku


Śniadanie

1,50

Śniadanie
Nie

korzystają


Obiad
 

3,00


Obiad

3,00

Podwieczorek
 

2,00


Podwieczorek
Nie

korzystają